Image and video hosting by TinyPic. com

@.com

"Cal no deixar de tenir desitjos. Ells són estimulants poderosos per a la creativitat, per a l'amor i per a una llarga vida."
Henry G. Bohn (1796-1884)

Matemàtiques


Activitats per aprendre a mesurar el temps:
 


ÀREES I VOLUMS
GEOMETRIA TRIDIMENSIONAL

POTÈNCIES I ARRELS QUADRADES

 

Les potències al quadrat i al cub
Calculadora online
Arrel quadrada amb números menors de 10
Potències
Treballem les potències
Potències de base 10
Potències i arrels. 
Autoavaluació
Concepte de potència
Las potencias
Factors al tren
Jclic JClic Potencias y raices
Potencias y raíz cuadrada
Problemes visuals


  Jerarquia de les operacions

 Numeració i càlcul
Recta numèrica

Operaciones en el sistema sexagesimal


Els nombres decimals
Los números decimales
Multiplicació per 10,100,1000 (versió català)
Practica con divisiones decimales
Divisions per dues xifres
Problemes del quinzet
Els decimals
Comparació dels números decimals
Operaciones con decimales
Los decimales y el euro
Estudiem i practiquem els decimals
Descomposició d'un número decimal
La divisió, les tres maneres: 12 , 3
El joc de les operacions
Juguem amb les taules
Multiplicar sin parar
Repassem les taules
Activitats de mates a 6è: nº 7 
els nombres decimals
Problemes nº 2 Joc de matemàtiques


Enllaços per practicar l'escriptura de nombres:
Identificar nombres
Numeració
Jocs de matemàtiques

Càlcul mental 
http://www.amolasmates.es/
 El peso y la masa
Àrea Longitud
Mesurem
Mesures de longitud
Calculem distàncies
Mesures de longitudI
Longitud
Mesures de superfície
Mesures de capacitat
Divisió per la unitat seguida de zeros
Divisió i multiplicació per la unitat seguida de zeros
Multiplicació per la unitat seguida de zeros


LES FRACCIONS


Els angles Com mesurar un angle.

Reconeixement d'anglesmesura d'angles amb el transportador .

Juga a multiplicar...


Cossos geomètrics